• 134

    چرا بايد دعا کردن و درخواست از خدا همراه اشک و ناله و زاری باشه ؟

    چرا بايد دعا کردن و درخواست از خدا همراه اشک و ناله و زاری باشه ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی