• 61

    چرا رسول خدا و ائمه تمام قرآن را تفسير نکردند تا مردم به همه بطون قرآن دسترسی داشته باشن؟

    چرا رسول خدا و ائمه تمام قرآن را تفسير نکردند تا مردم به همه بطون قرآن دسترسی داشته باشن؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی