آهنگ کردی جونمه نثار گردوم

6
میونه این لوه یکسواروم قسم به جون هفت پا دراهم عاشق لیلا بانو دختر خانم اگر صبروم بریزه دستبی گوذارم جونمه نثار گردوم قوربون یار گردوم جونمه نثار گردوم قوربون یار گردوم لیلا سوار ترکمه ترک دیار گردوم لیلا سوار ترکمه ترک دیار گردوم