• 202

    ربیعی: دستوری برای برکناری رئیس صندوق بازنشستگی در کار نبوده

    سخنگوی دولت: این که گفته می شود" رئیس صندوق بازنشستگی با دستور رئیس جمهور برکنار شده" کمال بی انصافی است علت برکناری صالحی نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان مدیریتی وی است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی