توجیه علمی استاد راهنما (مهرداد حمصیان)

152
برای دفاع از پایان نامه ارشد و دکترا یک سری معیارهای اساتید و داوران در نظر می گیرند و براساس آن معیارها برای شما نمره پایان نامه را در نظر می گیرند. کیفیت دفاع شفاهی از جمله شیوه تنظیم، فن بیان و ارائه سمینار و رعایت زمانبندی را 2 نمره در نظر می گیرند و لی غافل از این قضیه نباشید که نحوه ارائه هر چیز، میزان اهمیت آن را مشخص می کند. یعنی اگر شما به درستی صحبت نکنید ، تمام کیفیت علمی و کیفیت نگارش را زیر سؤال خواهید برد
mehrdad civil
mehrdad civil 0 دنبال کننده