سفر به هنر درونی | قسمت دوم | استاد علی خلیلی فر

239
برای شادی، برای خوشحالی هیچ دلیلی نیاز نیست از آنجایی که تمامی تحولات هنری از درون آغاز می شود، شادی هم از درون آغاز می شود، وقتی تخم مرغ را از بیرون بشکنیم، جهان آن تخم مرغ به پایان می رسد، اما اگر همام تخم مرغ از درون بشکند یک جهان متولد می شود، شکافی که به آن زندگی و حیاط می گوییم.تمامی نیروها از درونمان شکل می گیرد، اگر به دنبال تحول هستی فقط باید درون خودت را شاد نگه داری. https://www.babanart.com/videos/safar-be-honar-darooni-2/ برای دیگر ویدیو ها و محصولات به سایت مراجعه کنید. BABANART.COM