طرح توجیهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت ۱۵۰ تن در سال