طرح توجیهی احداث کارخانه یخ با ظرفیت ۵۴۰۰ تن در سال