آيا ديدن امام زمان از روی اضطرار جواز بهشتی بودن و دليل خوب بودن آن شخص است ؟

187
آيا ديدن امام زمان از روی اضطرار جواز بهشتی بودن و دليل خوب بودن آن شخص است ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده