همخوانی زنان در خاک‌سپاری محمدرضاشجریان در مشهد

160
امروز زنان در مشهد مرغ سحرمحمدرضاشجریان را در توس دسته جمعی خواندند.