دیرین دیرین - وقت رفتن

693
این قسمت : وقت رفتن
بگذار غذایم را بخورم بعد می روم!