آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری

521
آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری
شرکتهایی که در شرکتهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می کنند ،حسابدار ایشان بایستی بابت سرمایه گذاری اشاره شده سند حسابداری صادر نماید که در این فیلم آموزشی به آن پرداخته می شود