دیرین دیرین - شب شعر

833
این قسمت :شب شعر
این چه شوریست که در دور قمر می‌بینم!