صحبت های خانم دکتر فاطمه شیروانی از اساتید دوره کسب و کار

57
خانم دکتر فاطمه شیرانی

مدرس ملی وزارت بهداشت و کوچ بین المللی

یه خبر خوووب ایشون هم یکی از اساتید دوره ی کسب و کار ما هستند!

وبسایت : www.mahrazacademy.com
mahrazacademy
mahrazacademy 0 دنبال کننده