دیرین دیرین - خاطره وی

215
پدر پیرهن آبیه بعلت خوب بودن مرد!