تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شورای شهر تهران