• آموزش نحوه تصویرگیری در فلزیاب های فرکانسی

    فلزیاب تصویری نحوه کار تصویر گیری را در هر مرحله تصویر گیری برای یک نقطه یا محدوده با تصاویر لکه رنگ متفاوت ارائه مینماید که این اشکار نمودن تصاویر متفاوت از یک محدوده برای طلا یا یک هدف از اصول و ذات عملکرد فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR میباشد و در هر مرحله با انالیز یا فیلتر تصویر لکه رنگ در نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان تصاویر متفاوت از یک محدوده یا نقطه را مورد بررسی قرار داده و در صورت درست عمل نمودن در کار با فلزیاب تصویری میتواند نتیجه انالیز یا فیلتر لکه رنگ ها برای تشخیص طلا یا هدف مورد نظر میتواند نزدیک به هم باشد البته این خصوصیات قالب بر عملکرد فلزیاب تصویری طراحی شده طبق اصول رادار تصویری IMAGE RADAR(VISUAL RADAR) میباشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی