• ساخت باتری توسط دختر دبستانی از مه‌گس

    ویدیویی از دختردبستانی بااستعدادی از مه‌گس که نوعی باطری‌از مواد آشپزخانه درست کرده که برق تولید میکند. این در حالیست که باکمترین امکانات‌آموزشی در یک روستا درس میخواند. این سرمایه‌ها اگر حمایت شوند، شگفتی می آفرینند...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی