مبتکر شتابدهی استعداد در ایران /آموزش کیت جادویی

249
کیت جادویی پل استار که شامل قطعات الکترونیکی از قبیل برد ، انواع کابل ، مقاومت و . . . است . دانش پذیران همزمان با فراگیری مهارت برنامه نویسی با الکترونیک نیز آشنا شده تا بتوانند ارتباط این دو را کاملا درک کنند . در واقع کیت انگشتان جادویی به طور همزمان برنامه نویسی ، تفکر ، محاسبات و الکترونیک را به دانش پذیران آموزش میدهد .
01334911
www.poulstar.com