دستاورد حقیقی، محصول تلاش - حاشیه دیدار کارگران با رهبر انقلاب