ترمزهای هنر را رها کن | استاد علی خلیلی فر

441
ترمز ها در هنر را رها کن همه ما تجربه کرده ایم که افکاری در ذهن ما در حال گردش است، که تو نمی توانی موفق بشوی، تو استعداد نداری، تو جذاب نیستی، هیچ امیدی به موفقیت تو نیست، تو در کنکور هنر موفق نمی شوی، تو نمی توانی گالری هنری بزنی، و هزاران افکاری که فقط ترمز هستند و اجازه حرکت نمی دهند تا به خود واقعیت تبدیل بشی! خبر خوب این است که هیچ مشکلی در درون واقعی تو وجود ندارد. برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر