اهنگ لزومی نداره تی ام بکس

192
اهنگ لزومی نداره از تی ام بکس
https://bamiseda.ir/?p=2184
♫ ♫♫♫ ♫

از کی تاحالا شبا میری هی ولو

تو که آروم بودی خجالتی و ملو

از کی تو بی من تو پارتیا هی ولو چی

شد که از این رو به اون رو شدی یهو

اصا لو لو لو لو لزومی نداره اصا لو لو لو لو لزومی نداره