داغترین‌ها: #انتخابات

شبکه جهش | ویدیو انگیزشی

181
بابت آرزوهایی که محقق نشدند
بی تابی نکنید؛
گاهی خدا بوسیله ی همین محقق
نکردن آرزوها، جلوی مصیبت های
بعد از آن را می گیرد
___________________________________
Www.jozvedarsi.com