تذکر قاطع استاندار کرمان به برگزار کنندگان مراسم مذهبی در ایام کرونا

208
اگر یک نفر در یک مراسم مذهبی کرونا گرفت چه میشود؟
Milad Beiki
Milad Beiki 21 دنبال کننده