کلیپ انگیزشی کنکور

422
مایکل جردن از ثروتمند ترین بازیکنان تاریخ جهان است ولی شکست های زیادی تو زندگیش خورده