دکلمه بسیاز زیبا از شعر قیصر امین پور "درباره ی خدا"