هر کجا هستی به خدا توکل کن...سپس به خودت بگوی که تنها اوست که درهر لحظه حافظ وحامی من است.. %

1,265
https://www.namayesh.com/esarmir
https://www.facebook.com/Googlegheraat/videos/457509171828487
ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی