فیلم رضایتمندی جناب آقای امید قراچورلو بیمار ایمپلنت دندان

152
فیلم رضایتمندی جناب آقای امید قراچورلو بیمار ایمپلنت دندان
فیلم رضایتمندی جناب آقای امید قراچورلو بیمار ایمپلنت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای کاشت 2 واحد ایمپلنت دندان های آسیاب خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و کاشت ایمپلنت دندان برای ایشان انجام شد.

https://drsojodi.com/Dental-implants-cost
[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - ایمپلنت دندان - ایمپلنت