ضربه گیر برسام 15

125
مزایای ضربه گیربرسام:
ضربه گیرکمک فنر برسام یکی از آپشن های مفید برای کاهش هزینه های تعمیرات اتومبیل است.
ضربه گیر کمک فنر برسام با متعادل و کم کردن فشارهای وارد شده به جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو، از صدمات ناشی از ناهمواری های جاده به خودرو می کاهد.
در هنگام ترمز های شدید، اتومبیلی که از ضربه گیر کمک فنر استفاده می کند درمسافت کمتر متوقف خواهد شد.
استفاده از ضربه گیر لرزش خودرو ناشی از همواری های سطح جاده و همچنین لرزش خودرو در سرعت های بالا را کاهش می دهد.
کاهش نیروی وارد شده به خودرو در پیچ های تند.
تلفن تماس:88784154-88784037
سایت : www.barsamyadak.com
اینستاگرام : BARSAMYADAK@