سمپاشی سوسک

510
سمپاشی سوسک

سوسک‌های خاکزی چه نوع سوسکی هستند؟
این حشرات از چه چیز تغذیه می‌کنند؟
زمان فعالیت این سوسک‌ها چه وقت است؟
گونه‌های متعلقبه این خانواده بزرگ بوده و اغلب به رنگ تیره دیده می‌شوند و یا حداقل قسمتی از بدنشان تیره‌رنگ است. این سوسک‌ها پاهای بلند و براق و بالپوش مخطط دارند.شاخک نخی یا تسبیحی در آن‌ها بین چشم مرکب و آرواره بالا واقع‌ شده است. در عده‌ای بالپوش‌ها به همدیگر چسبیده‌اند.این سوسک‌ها خصوصاً در خاک به‌ وفور یافت می‌شوند و از لحاظ تغذیه‌ای شکارگر، پوسیده خواریا همه‌ چیزخوار هستند، ولی بعضی گونه‌ها گیاهخوار هستند که این رفتار در این سوسک‌ها حالت ثانویه دارد.