• 194

    کلادینو و وب اپلیکیشن

    تو فکر ساختن یک وب اپلیکیشن هستی با تعداد زیادی کاربر و تعداد زیادی خدمت که در هر لحظه به کاربرهات ارائه کنی؟ پس این ویدئو رو دنبال کن.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی