آموزش حسابداری از پایه - آموزش روش نقدی و تعهدی

295
آموزش حسابداری از پایه - آموزش روش نقدی و تعهدی

در حسابداری بازرگانی برای ثبت دو روش وجود دارد که روش نقدی و تعهدی است که در این کلیپ به تفضیل به آن پرداخته شده است .