آموزش حسابداری چکها

185
آموزش حسابداری چکها
گردش چک در همه شرکتها جزء مهم حسابداری به شمار می رود که در این فیلم نسبت حسابداری چک ها و حالتهای آن به صورت عملی و کاربردی آموزش داده شده است .