استاد غفاری ، خودت را در قرآن ببین

86
نحوه تفکر در قرآن
یکی از اشتباهات ما این است آنچه در قرآن است همه را در دیگری جستجو میکنیم .
هر خطابی که در قرآن است برای من و شماست ...
2 سال پیش