چگونه عادت جدید ایجاد کنیم؟ ساخت عادت جدید

192
سلام همراهان عزیز
در این ویدیو استاد احمد دباغیان اموزش داده اند که چگونه عادت جدید ایجاد کنیم و ان را ادامه دهیم.
برای دانلود فرم برنامه ریزی عادت جدید به سایت معماری زندگی به آدرس www.memariezendegi.com
مراجعه نمایید.
معمار زندگی خود باشید