دیرین دیرین - وارونگی

249
این‌قدر به مردم زور نگید، اگه میتونید جلوی عوامل اصلی آلودگی هوا را بگیرید!