سکانسی فوق خنده دار از سریال نقطه چین

42
وقتی بامشاد و اردل پولدار می شوند...