آموزش حسابداری رایگان - مرخصی استفاده نشده در قانون کار

366
آموزش حسابداری رایگان - مرخصی استفاده نشده در قانون کار
چنانچه فردی در طول سال از مرخصی خود استفاده ننماید در قانون کار از حقوقی برخوردار است که در این فیلم به آن پرداخته می شود