آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی

259
آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی
با توجه به تعدد و تنوع در فروشگاه ها می توان آن را در نرم افزار ها به گونه ای برنامه ریزی کرد که گزارشات مورد نظر کارفرما را ارائه نمود در این فیلم در این خصوص توضیح داده شده است