5 اصل مهم در انتخاب حیوان آپارتمانی

11
پرندگانی مثل قناری و طوطی به دلیل سر و صداهای زیادی که دارند و گاهی جیغ هایی که می کشند مناسب نگهداری در آپارتمان نیستند.
اگر مایلید تا با 5 اصل مهم در انتخاب حیوان آپارتمانی و شرایط نگهداری و مراقبت از آنها آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.