چرا حضرت علی در مقابل خلفا سکوت کردند اما با معاويه جنگيدند؟

117
چرا حضرت علی در مقابل خلفا سکوت کردند اما با معاويه جنگيدند؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده