برخی از اصحاب به خاطر زن و مال دنيا از مکه به مدينه هجرت کردند

222
برخی از اصحاب به خاطر زن و مال دنيا از مکه به مدينه هجرت کردند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده