ابر سازه های نازی، قسمت چهارم، تانک های پیشرفته

368
ابر سازه های نازی در جنگ جهانی دوم، قسمت چهارم، تانک های پیشرفته، Super Tanks، هیتلر
Nazi Megastructures Super Tank
Navaha
Navaha 21 دنبال کننده