ابر سازه های نازی، قسمت چهارم، تانک های پیشرفته

340
ابر سازه های نازی در جنگ جهانی دوم، قسمت چهارم، تانک های پیشرفته، Super Tanks، هیتلر
Nazi Megastructures Super Tank
Navaha
Navaha 14 دنبال کننده