آهای نوازنده! تاریخ موسیقی رو بلدی؟!

2
#تاریخ_موسیقی_ایران_زمین
#قسمت_هجدهم

موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
گوینده: بانو زهرا مظفری