• 318

    كلينيك توانبخشي مهسا مقدم شرق تهران، راهكار هاي كم كردن لكنت زبان

    ‏٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir- كلينيك توانبخشي مهسا مقدم، راهكار هاي كم كردن لكنت زبان، درمان لكنت زبان در كودكان و بزرگسالان، درمان موفق لكنت زبان، درمان قطعي لكنت


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی