• 118

    آموزش نصب و پیکربندی FreeNAS

    • سرفصل های دوره آموزشی FreeNAS پارت اول : معرفی دوره و نصب سیستم عامل FreeNAS پارت دوم: تنظیمات اولیه FreeNAS • Booting • Setting • Accounts پارت سوم : قابلیت های موجود در بخش system (قسمت اول) • General • NTP Server • Boot Environments • CAs • Certificates پارت چهارم : قابلیت های موجود در بخش system (قسمت دوم) • Advanced • Email • System Dataset • Alert Services • Alert Settings پارت پنجم: قابلیت های موجود در بخش system (قسمت سوم ) • Tunables • Update • Support پارت ششم: آشنایی با بخش Task در FreeNAS (قسمت اول) • Cron Jobs • Init/Shutdown Scripts • Rsync Tasks پارت هفتم: آشنایی با بخش Task در FreeNAS )قسمت دوم( • سیستم مانیتورینگ S.M.A.R.T. Tests • Periodic Snapshot Tasks • Replication Tasks • Resilver Priority • Scrub Tasks پارت هشتم: تنظیمات شبکه در FreeNAS • Global Configuration • Interfaces • Link Aggregations • Static Routes • VLANs پارت نهم : پیاده سازی RAID داخل FreeNAS پارت دهم : آشنایی با بخش Storage • نحوه ساخت یک pool • نحوه گرفتن snapshot • اضافه کردن Dataset • اضافه کردن zvol پارت یازدهم: آشنایی با بخش Sharing • APF • NFS • WebDAV • SMB • ISCSI پارت دوازدهم: نحوه نصب کردن برنامه داخل FreeNAS • Plugins • مفهوم Chroot پارت سیزدهم: راه اندازی jail داخل FreeNAS پارت چهاردهم: راه اندازی یک ماشین مجازی داخل FreeNAS پارت پانزدهم: راه اندازی یک Private Storage Cloud

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی