آموزش نصب و پیکربندی FreeNAS

543
• سرفصل های دوره آموزشی FreeNAS
پارت اول : معرفی دوره و نصب سیستم عامل FreeNAS
پارت دوم: تنظیمات اولیه FreeNAS
• Booting
• Setting
• Accounts
پارت سوم : قابلیت های موجود در بخش system (قسمت اول)
• General
• NTP Server
• Boot Environments
• CAs
• Certificates
پارت چهارم : قابلیت های موجود در بخش system (قسمت دوم)
• Advanced
• Email
• System Dataset
• Alert Services
• Alert Settings
پارت پنجم: قابلیت های موجود در بخش system (قسمت سوم )
• Tunables
• Update
• Support
پارت ششم: آشنایی با بخش Task در FreeNAS (قسمت اول)
• Cron Jobs
• Init/Shutdown Scripts
• Rsync Tasks
پارت هفتم: آشنایی با بخش Task در FreeNAS )قسمت دوم(
• سیستم مانیتورینگ S.M.A.R.T. Tests
• Periodic Snapshot Tasks
• Replication Tasks
• Resilver Priority
• Scrub Tasks
پارت هشتم: تنظیمات شبکه در FreeNAS
• Global Configuration
• Interfaces
• Link Aggregations
• Static Routes
• VLANs
پارت نهم : پیاده سازی RAID داخل FreeNAS
پارت دهم : آشنایی با بخش Storage
• نحوه ساخت یک pool
• نحوه گرفتن snapshot
• اضافه کردن Dataset
• اضافه کردن zvol
پارت یازدهم: آشنایی با بخش Sharing
• APF
• NFS
• WebDAV
• SMB
• ISCSI
پارت دوازدهم: نحوه نصب کردن برنامه داخل FreeNAS
• Plugins
• مفهوم Chroot
پارت سیزدهم: راه اندازی jail داخل FreeNAS
پارت چهاردهم: راه اندازی یک ماشین مجازی داخل FreeNAS
پارت پانزدهم: راه اندازی یک Private Storage Cloud
rashvandmousa
rashvandmousa 0 دنبال کننده