تبدیل مه و رطوبت موجود در هوا به آب آشامیدنی

79
در کشور پرو با به دام انداختن مه و گرفتن رطوبت موجود در هوا روزانه ۶۰۰ لیتر آب آشامیدنی تولید می کنند!