آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -اگر از دو جا برای یک شخص بیمه اجتماعی واریز شود

381
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد -اگر از دو جا برای یک شخص بیمه اجتماعی واریز شود
زمانی که برای یک نفر از جاهای مختلف بیمه رد می شود ، شرایطی دارد که می توانید در این فیلم ببینید .