آموزش حسابداری کاربردی - مراکز هزینه

333
آموزش حسابداری کاربردی - مراکز هزینه
مراکز هزینه برای مدیریت هزینه بسیار ضروری است و حسابدار حرفه ای نسبت به تسهیم مراکز هزینه و عملیات آن در نرم افزار اقدام می نماید . در این فیلم می توانید بطور کامل این موارد را یاد بگیرید .