آموزش حسابداری از پایه - انبار گردانی در حسابداری

320
آموزش حسابداری از پایه - انبار گردانی در حسابداری

کلیه شرکتهایی که با مواد یا کالا سر و کار دارند در پایان دوره بایستی موجودی کالا را بدست آوردند که این کار بصورت انبار گردانی سالانه انجام می شود . در این فیلم به این مهم پرداخته می شود .